Ana səhifə
Ana səhifə Haqqımızda Məhsullar Qiymətlər Referanslar Proqramı yüklə Əlaqə
2013 © Link&A
Designed by AyMaIT

Aşağıdakı sənədlərin aparılmasına imkan verir:

Pul vəsaitlərin hərəkətləri üzrə sənədlər 

Ödəniş tapşırığı - ödəniş tələbnaməsinin yazılması üçün nəzərdə tutulur. İstifadəçinin istəyinə uyğun olaraq bu tapşırıqlar üzrə həm «online», həm də «offline» rejimlərində mühasibat yazılışlarını avtomatik verir.

Kassa mədaxil orderi - kassa mədaxil orderi yazılmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Verilmiş inteqrasiya sxeminə (şablona ) müvafiq olaraq sənədlər üzrə mühasibat yazılışları avtomatik verilir. Sənəd ciddi hesabat blankına sazlanır (köklənir).

Kassa məxaric orderi - kassa məxaric orderi yazılmaq üçün nəzərə tutulmuşdur. Verilmiş inteqrasiya sxeminə (şablona) müvafiq olaraq sənədlər üzrə mühasibat yazılışları avtomatik verilir.

Avans hesabatı - təh-təl hesab məbləğlərin istifadə olunması üzrə hesabatın tərtib olunması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Təh-təl hesaba alınmış məbləğlər sənədə avtomatik daxil olunur, məxaric hissəsi isə «İstifadəçi» tərəfindən daxil edilir. Verilmiş inteqrasiya sxeminə (şablona) müvafiq olaraq sənədlər üzrə mühasibat yazılışları avtomatik verilir.

Ehtiyyatların hərəkətləri üzrə sənədlər

Mədaxil fakturası, Mədaxil fakturası (idxal), Mədaxil qaiməsi - mədaxil fakturalarının daxil edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdudur. Həmin sənədlər alıcının çəkdiyi xərçlərdə alınmaqla, daxil olunmuş malların hesablanmış maya dəyəri qiyməti ilə mədaxil edilməsinə imkan verir (malsatandan alınan faktura yenidən fakturalanır). Əgər malsatandan alınan fakturada malların qiyməti hər hansı bir valyutada isə, onda valyuta qiymətini milli valyutalara avtomatik hesablanılmaqla, daxil edilmə valyuta qiymətləri ilə həyata keçirilir . ƏDV, güzəştlər, əlavələr və s hesablanır. Fakturaların yekun məlumatları avtomatik olaraq malsatanın analitik kartına yazılır. Həmin sənəd verilmiş inteqrasiya sxeminə (şablonuna) müvafiq olaraq «Venera"ya avtomatik inteqrasiya olunur.

Alınan ehtiyyatların qaytarılması fakturası - alınmış malların (mədaxilin) qaytarılması fakturalarının daxil edilməsi üçün nəzərdə tutlmuşdur. ƏDV, güzəşlər, əlavələr və s. hesablanır (nəzərə alınır). Fakturanın yekun məlumatları avtomatik olaraq malsatanın analitik kartına yazılır. Həmin sənəd verilmiş inteqrasiya sxeminə (şablonuna) müvafiq olaraq «Venera"ya avtomatik inteqrasiya olunur.

Məxaric fakturası, Məxaric fakturası (ixrac), Məxaric qaiməsi - malların buraxılışında yazılan fakturaları daxil etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Həmin sənədlər əsasında vergi hesab -fakturaların yazilması və çap edilməsi təmin edilir. Satılmış malların maya dəyərini hesablayır, ƏDV-ni hesablayır, güzəştin tətbiq olunması imkanını nəzərdə tutur. Əvvəl yazılmış hesabı (əvvəlcədən ödənş üçün) fakturalayır. Fakturaların yekun məlumatları avtomatik olaraq malsatanın analitik kartına yazılır. Həmin sənəd verilmiş inteqrasiya sxeminə (şablonuna) müvafiq olaraq «Venera"ya avtomatik inteqrasiya olunur. Çap olunarkən sənəd istifadəçinin nəşr olunmuş hesab-fakturasına, vergi hesab-fakturasına köklənir (sazlanır).

Satılmış ehtiyyatların qaytarılması fakturası - satılmış malların qaytarılması fakturasını daxil etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Həmin sənəd əvvəl satılmış malların alıcılar tərəfindən qaytarılarkən, əslində mədaxil fakturasının daxil edilməsini təmin edir. Fakturanın yekun məlumatları avtomatik olaraq malsatanın analitik kartına yazılır. Həmin sənəd verilmiş inteqrasiya sxeminə (şablonuna) müvafiq olaraq «Venera"ya avtomatik inteqrasiya olunur.

Hesab (köçürmə üçün) - Əvəlcədən ödəniş üçün hesabı daxil etməkdən ötrü nəzərdə tutulmuşdur. Gələcəkdə əvvəlcədən ödəniş hesabının bazasında, onun fakturalanması mümkündür (hesab-faktura, vergi-hesab fakturaların yazilması)

Vergi-hesab fakturası - ehtiyyatların (malların) buraxılış sənədlərinə əsasən, istənilərsə qrup halında, istənilərsə ayrılıqda, vergi-hesab fakturasının təsdiq olunmuş formasında (ciddi hesabat blankı) tərtib və çap edilməsini təmin edir.

Daxili istifadə qaiməsi - müəssisənin bölmələri və anbarları arasında əmtəə, mal-material dəyərlilərinin daxili yerdəyişməsinə qaimə yazılması üçün istifadə olunur. Həmin sənəd verilmiş inteqrasiya sxeminə (şablonuna) müvafiq olaraq «Venera"ya avtomatik inteqrasiya olunur.

Daxili yerdəyişmə qaiməsi - müəssisənin bölmələri və anbarları arasında əmtəə, mal-material dəyərlilərinin daxili yerdəyişməsinə qaimə yazılması üçün istifadə olunur. Həmin sənəd verilmiş inteqrasiya sxeminə (şablonuna) müvafiq olaraq «Venera"ya avtomatik inteqrasiya olunur.

Əsas vəsaitlərin hərəkəti üzrə sənədlər

Mədaxil fakturası - alınmış əsas vəsaitlərin mədaxil fakturalarını daxil etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu sənəd daxil olmuş əsas vəsaitlərin maya dəyəri qiymətini və alıcı tərəfindən çəkilən xərclər nəzərə alınmaqla yenidən mədaxil fakturasının yazılmasına imkan verir. Əgər mədaxil qaiməsində valyuta qiyməti verilmişdirsə, onda valyuta qiymətini milli valyutaya avtomatik hesablamaqla, daxil etmə valyuta qiyməti ilə həyata keçirilir. ƏDV, güzəştlər, əlavələr və s. hesablanır. Fakturanın yekun məlumatları avtomatik olaraq malsatanın analitik kartına qeyd olunur. Verilmiş inteqrasiya sxeminə (şablona) müvafiq olaraq, sənəd avtomatik olaraq «Venera» - ya inteqrasiya edilir.

Məxaric fakturası - əsas vəsaitlərin satışı üzrə hesab-fakturaları daxil etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu sənəd vergi hesab-fakturasının çıxarışını da həyata keçirməyə imkan verir. Satılmış əsas vəsaitlərin maya dəyərini hesablayır. ƏDV hesablayır, güzəşt verilməsi imkanını nəzərə alır. Fakturanın yekun məlumatları avtomatik olaraq alıcının analitik kartına qeyd olunur. Verilmiş inteqrasiya sxeminə (şablona) müvafiq olaraq, sənəd avtomatik olaraq «Venera» - ya inteqrasiya edilir. Çap edilərkən sənəd istifadəçinin nəşr olunmuş hesab fakturasına, vergi hesab-fakturasına sazlanır.

Daxili yerdəyişmə qaiməsi - müəssisənin bölmələri və anbarları arasında əsas vəsaitlərin daxili yerdəyişməsi qaimələrinin yazılması üçün istifadə olunur. Verilmiş inteqrasiya sxeminə (şablona) müvafiq olaraq, sənəd avtomatik olaraq «Venera» - ya inteqrasiya edilir.

Əsas vəsaitlərin ləğv olunması aktı - əsas vəsaitlər çıxdaş (ləğv) edilərkən istifadə olunur. Ləğv olunmadan daxil olan dəyərliləri mədaxil edir, çıxdaşın (ləğv olunmanın) nəticələrini avtomatik hesablayır. Verilmiş inteqrasiya sxeminə (şablona) müvafiq olaraq, sənəd avtomatik olaraq «Venera» - ya inteqrasiya edilir.


Aypara modulu - ilkin sənədləşmənin istehsalının avtomatlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu modul, bizim respublikada sahibkarlığın inkişaf etdirilməsinə kömək məqsədilə, ondan istifadə edənlər arasında pulsuz paylanır.


A